Tilgodehavende: En forståelig guide til begrebet

Introduktion

Hvad er tilgodehavende?

Tilgodehavende er et begreb, der bruges inden for økonomi og regnskab. Det refererer til penge eller værdier, som en virksomhed har til gode fra en anden part. Det kan være kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, der skylder virksomheden penge.

Hvorfor er tilgodehavende vigtigt for virksomheder?

Tilgodehavende er vigtigt for virksomheder, da det påvirker deres likviditet og økonomiske resultater. Hvis en virksomhed har mange ubetalte tilgodehavender, kan det have negativ indvirkning på virksomhedens likviditet, da der ikke er tilstrækkelig kontantstrøm til at dække udgifter og investeringer. Derudover kan ubetalte tilgodehavender påvirke virksomhedens økonomiske resultater og indtjening.

Forståelse af tilgodehavende

Hvordan opstår tilgodehavende?

Tilgodehavende opstår, når en virksomhed yder varer eller tjenesteydelser til en kunde eller samarbejdspartner på kredit. Det betyder, at betalingen for varerne eller tjenesteydelserne ikke sker øjeblikkeligt, men aftales at ske på et senere tidspunkt. Dette kan være i form af en faktura eller en aftale om betaling på et senere tidspunkt.

Hvad kan være inkluderet i tilgodehavende?

Tilgodehavende kan omfatte forskellige typer af beløb eller værdier, som en virksomhed har til gode. Dette kan inkludere:

 • Udestående fakturaer
 • Aftalte betalinger på et senere tidspunkt
 • Depositum eller forudbetaling
 • Renteindtægter fra udlån
 • Ubetalte regninger fra leverandører

Betydning af tilgodehavende for virksomheder

Hvordan påvirker tilgodehavende virksomhedens likviditet?

Tilgodehavende kan have en direkte indvirkning på en virksomheds likviditet. Hvis en virksomhed har mange ubetalte tilgodehavender, kan det betyde, at der ikke er tilstrækkelig kontantstrøm til at dække udgifter og investeringer. Dette kan føre til likviditetsproblemer og i værste fald konkurs.

Hvordan kan tilgodehavende påvirke virksomhedens økonomiske resultater?

Tilgodehavende kan også påvirke en virksomheds økonomiske resultater. Hvis der er mange ubetalte tilgodehavender, kan det medføre, at virksomheden ikke kan indregne indtægterne i regnskabet, før betalingen er modtaget. Dette kan påvirke virksomhedens resultatopgørelse og balance.

Administrering af tilgodehavende

Hvordan kan virksomheder håndtere og følge op på tilgodehavende?

For at administrere tilgodehavende effektivt kan virksomheder implementere følgende tiltag:

 • Opfølgning på ubetalte fakturaer og rykkerprocedure
 • Implementering af klare betalingsbetingelser
 • Opdatering af kundedata og kreditvurdering af nye kunder
 • Automatisering af fakturering og betalingsprocesser

Hvilke metoder kan anvendes til at minimere risikoen for ubetalte tilgodehavender?

For at minimere risikoen for ubetalte tilgodehavender kan virksomheder anvende følgende metoder:

 • Forudbetaling eller depositum
 • Kreditvurdering af kunder
 • Indgåelse af kontrakter og aftaler
 • Brug af inkassobureauer eller advokater ved manglende betaling

Tilgodehavende i regnskabet

Hvordan indregnes tilgodehavende i virksomhedens regnskab?

Tilgodehavende indregnes i virksomhedens regnskab som en aktivpost på balancen. Det betyder, at det er en værdi, som virksomheden har til gode fra en anden part. Når betalingen modtages, bliver tilgodehavendet nedskrevet, og beløbet indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen.

Hvordan kan tilgodehavende påvirke virksomhedens resultatopgørelse og balance?

Tilgodehavende kan påvirke virksomhedens resultatopgørelse og balance. Hvis der er mange ubetalte tilgodehavender, kan det medføre, at indtægterne ikke bliver indregnet i resultatopgørelsen, før betalingen er modtaget. Dette kan påvirke virksomhedens indtjening og resultat. På balancen vil tilgodehavendet blive opført som en aktivpost, der viser virksomhedens fordringer.

Eksempler på tilgodehavende

Tilgodehavende hos kunder

Et eksempel på tilgodehavende hos kunder er, når en virksomhed udsteder en faktura til en kunde for leverede varer eller tjenesteydelser. Hvis kunden ikke betaler fakturaen inden for betalingsfristen, vil beløbet blive opført som et tilgodehavende hos virksomheden.

Tilgodehavende hos leverandører

Et eksempel på tilgodehavende hos leverandører er, når en virksomhed modtager en faktura fra en leverandør, men ikke betaler fakturaen inden for betalingsfristen. Beløbet vil i dette tilfælde blive opført som et tilgodehavende hos leverandøren.

Opsummering

Hvad har vi lært om tilgodehavende?

I denne guide har vi lært, at tilgodehavende er penge eller værdier, som en virksomhed har til gode fra en anden part. Vi har også set, hvordan tilgodehavende påvirker virksomhedens likviditet og økonomiske resultater. Derudover har vi fået indsigt i, hvordan virksomheder kan administrere tilgodehavende og minimere risikoen for ubetalte beløb. Vi har også set, hvordan tilgodehavende indregnes i virksomhedens regnskab og påvirker resultatopgørelsen og balancen.

Hvordan kan virksomheder drage fordel af en effektiv styring af tilgodehavende?

Ved at have en effektiv styring af tilgodehavende kan virksomheder forbedre deres likviditet, undgå likviditetsproblemer og forbedre deres økonomiske resultater. En effektiv styring af tilgodehavende kan også bidrage til at minimere risikoen for ubetalte beløb og sikre en stabil indtægtsstrøm for virksomheden.