Kontrollerede transaktioner

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Kontrollerede transaktioner er en betegnelse inden for erhvervslivet, der refererer til transaktioner mellem tilknyttede selskaber, hvor der er en kontrolrelation mellem parterne. Det vil sige, at en virksomhed har kontrol over en anden virksomhed enten direkte eller indirekte gennem ejerskab eller indflydelse.

Definition

En kontrolleret transaktion opstår, når der er en økonomisk udveksling af varer, tjenesteydelser eller aktiver mellem tilknyttede selskaber. Disse transaktioner kan omfatte køb og salg af varer, betaling af royalties, lån og mange andre former for forretningsaktiviteter.

Hvornår forekommer kontrollerede transaktioner?

Kontrollerede transaktioner opstår typisk, når virksomheder er en del af en koncernstruktur, hvor der er et moderselskab og datterselskaber. Disse transaktioner kan også forekomme mellem søsterselskaber eller andre selskaber, hvor der er en kontrolrelation.

Hvorfor er kontrollerede transaktioner vigtige?

Forretningsmæssige årsager

kontrollerede transaktioner

Kontrollerede transaktioner kan være vigtige for virksomheder af forskellige årsager. Nogle af de forretningsmæssige årsager kan være:

  • Optimering af ressourcer: Kontrollerede transaktioner giver virksomheder mulighed for at udnytte ressourcer på tværs af koncernen og opnå stordriftsfordele.
  • Effektiv styring: Ved at have kontrol over transaktionerne kan virksomheder sikre, at deres interne processer og procedurer følges.
  • Skabelse af synergier: Kontrollerede transaktioner kan bidrage til at skabe synergier mellem forskellige enheder inden for koncernen og dermed øge den samlede værdi.

Juridiske årsager

Der kan også være juridiske årsager til at have kontrollerede transaktioner. Disse kan omfatte:

  • Overholdelse af lovgivning: Virksomheder er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, herunder skatteregler og regler for transfer pricing.
  • Forhindre interessekonflikter: Kontrollerede transaktioner kan hjælpe med at forhindre interessekonflikter mellem forskellige enheder inden for koncernen.
  • Transparens og rapportering: Ved at have kontrollerede transaktioner kan virksomheder sikre transparens og korrekt rapportering af økonomiske aktiviteter.

Eksempler på kontrollerede transaktioner

Interne transaktioner

kontrollerede transaktioner

Et eksempel på en intern kontrolleret transaktion kan være, når et moderselskab køber varer fra et af sine datterselskaber til brug i produktionen. Denne transaktion skal foregå til markedspris for at sikre, at der ikke sker utilsigtet overførsel af fortjeneste mellem selskaberne.

Transaktioner mellem tilknyttede selskaber

kontrollerede transaktioner

Et andet eksempel kan være, når to tilknyttede selskaber indgår en licensaftale, hvor det ene selskab betaler royalties til det andet selskab for brug af intellektuel ejendom. Også her er det vigtigt, at prisen er fastsat på markedsvilkår for at undgå skatteunddragelse og uretmæssig overførsel af fortjeneste.

Hvordan kontrolleres transaktioner?

Intern kontrol

kontrollerede transaktioner

Intern kontrol er en vigtig del af at sikre, at kontrollerede transaktioner er korrekte og i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Dette kan omfatte etablering af interne procedurer og retningslinjer, overvågning af transaktioner og regelmæssig revision af processer.

Ekstern kontrol

Udover intern kontrol kan kontrollerede transaktioner også blive kontrolleret eksternt. Dette kan ske gennem revision af regnskaber og transaktioner af uafhængige revisorer eller gennem tilsyn fra myndigheder som skattemyndighederne.

Problemer og risici ved kontrollerede transaktioner

Interessekonflikter

En af de største risici ved kontrollerede transaktioner er interessekonflikter mellem de involverede parter. Dette kan opstå, når der er forskellige økonomiske interesser mellem selskaberne i en koncern og kan føre til uretmæssig overførsel af fortjeneste eller skatteunddragelse.

Skatteunddragelse

En anden risiko er skatteunddragelse. Kontrollerede transaktioner kan bruges til at manipulere priser og overføre fortjeneste til selskaber i lavskattelande for at undgå at betale skat i højere skattelande. Dette kan være i strid med gældende skatteregler og kan medføre alvorlige konsekvenser.

Regler og retningslinjer for kontrollerede transaktioner

Skatteregler

Skatteregler spiller en vigtig rolle i reguleringen af kontrollerede transaktioner. Mange lande har specifikke regler og retningslinjer for transfer pricing, som fastlægger, hvordan priser skal fastsættes mellem tilknyttede selskaber for at sikre, at de er i overensstemmelse med markedsvilkår.

Internationalt samarbejde

Der er også et øget internationalt samarbejde mellem lande for at bekæmpe skatteunddragelse og uretmæssig overførsel af fortjeneste. Dette kan omfatte udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder og samarbejde om at håndhæve gældende regler og retningslinjer.

Sammenfatning

Kontrollerede transaktioner er en vigtig del af erhvervslivet, hvor der er en kontrolrelation mellem tilknyttede selskaber. Disse transaktioner kan have både forretningsmæssige og juridiske årsager og kan omfatte forskellige former for økonomisk udveksling mellem selskaberne. Det er vigtigt at have intern og ekstern kontrol for at sikre, at transaktionerne er korrekte og i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Der er også risici forbundet med kontrollerede transaktioner, herunder interessekonflikter og skatteunddragelse. For at regulere disse transaktioner er der etableret regler og retningslinjer, herunder skatteregler og internationalt samarbejde mellem lande.